De yngsta barnens egen läroplan

Lpfö utifrån 1-3 åringars behov och perspektiv

Det vi vill med De yngsta barnens egen läroplan är att den ska fungera som ett tydligt verktyg för att uppnå Lpfö 18:s intentioner även för de yngsta inom förskolan.

De yngsta barnens egen läroplan

Lpfö utifrån 1-3 åringars behov och perspektiv.

Det vi vill med De yngsta barnens egen läroplan är att den ska fungera som ett tydligt verktyg för att uppnå Lpfö 18:s intentioner även för de yngsta inom förskolan.

Ett års arbete är över. Skriften blev en bok på ca 60 sidor. Till skillnad från förra läroplanen har vi lagt till frågor att fundera över och diskutera kring efter varje mål.

I förordet skriver förskolepsykolog Gunilla Niss att det behövs en särskild läroplan för de yngsta. Hon ser boken som vägledning i det dagliga arbetet och som utmärkt i utbildningar av förskolepersonal.

Bokens tydliga utgångspunkt är de yngsta barnens behov och perspektiv samt den forskning som har mest betydelse för deras utveckling och lärande.

Innebörden i begreppen utbildning och undervisning kartläggs.

Skillnader mellan arbete med yngre respektive äldre barn belyses.

Barnens anknytning till sina pedagoger är grundläggande för deras trygghet och tillit till både sig själva och andra. Pedagogerna är barnens förebilder och deras förhållningssätt till barnen är helt avgörande för förskolans kvalitet.

Boken vänder sig främst till de som arbetar med de yngsta barnen, men även politiker och beslutsfattare kan med stor behållning läsa den.

För barnens skull och Sveriges framtid!

Camilla Carlberg

Ann Granberg    

Helena Lindfors

Pressmeddelande 5 maj 2020

”Författarna poängterar pedagogernas viktiga roll som anknytningspersoner eftersom trygghet och tillit grundläggs under de allra första åren. De visar att omsorg är överordnat lärande vad gäller de yngsta barnen.”

Här kan du läsa förordet till boken som är skrivet av Gunilla Niss, förskolepsykolog.

Författarna till denna skrift utgår från den reviderade läroplanen, Lpfö-18, när de beskriver hur förskolan ska ge de yngsta barnen de bästa förutsättningarna för att utveckla sin fulla potential.

Författarna lyfter på ett engagerat sätt de yngsta barnens behov. Pedagogiskt och inspirerande för de fram hur läroplanen kan anpassas till 1-3-åringarnas behov. De utgår från forskningen om vad som har mest betydelse för just de yngsta barnens utveckling och lärande.

Innebörden av utbildning och undervisning blir tydligt klarlagt och underlättar förståelsen för vilka skillnader som finns i arbetet med de yngsta och de äldsta barnen.

I förskolans omsorgsuppdrag är barnens trygghet förutsättningen för lek och lärande. Barnens anknytning till sina pedagoger är grundläggande för tryggheten och tilliten till både sig själv och andra. Pedagogerna är barnens förebilder och deras förhållningssätt till barnen är helt avgörande för förskolans kvalitet. Utifrån författarnas gedigna kunskaper och långa erfarenhet förmedlar de på ett tydligt, konkret och inspirerande sätt hur barnen kan få vägledning och stöd för att utvecklas känslomässigt, socialt och kognitivt. Det skapas en helhetsbild över hur förskolan kan lägga en hållfast grund för det livslånga lärandet för just 1-3-åringarna.

En rolig, trygg och lärande förskola kräver lyhörda, engagerade och kunniga pedagoger. Denna skrift bidrar till detta och min erfarenhet är att det verkligen behövs en särskild läroplan för de yngsta barnen. Dagens barn lever en stor del av sin vardag i förskolan vilket gör att pedagogerna får en mycket stor betydelse för barnens fortsatta liv. Föräldrarna är alltid de viktigaste, men för många barn har pedagogerna en klar andraplats.

Jag kan varmt rekommendera skriften som vägledning och stöd i det dagliga arbetet med de yngsta barnen. Även för föräldrar och vikarier som en god grund för samtal och diskussioner om vad som krävs av oss vuxna runt barnet för barnets bästa.

Skriften är utmärkt att användas i utbildningar av personal inom förskolan. Politiker och tjänstemän som fattar beslut om olika förskolefrågor kan med stor behållning läsa denna skrift.

Lycka till med De yngsta barnens egen läroplan!

Gunilla Niss

Leg. psykolog med speciellt intresse för de yngsta barnen