Fakta

Utbildningen är digital läsåret 2024-2025 och ges på plattformen zoom. Den innehåller 220 lärarledda timmar fördelade på 14 helger, lördag och söndag kl. 9.00-17.00. Se datumen i foldern eller under fliken kursplan. Tre av helgerna är utbildningen förlagd i Lund;

 • Fredag, lördag & söndag 6-8 september 2024 (fredag 6 sept kl. 17-20) 
 • Lördag & söndag 5-6 april 2025
 • Lördag & söndag 14-15 juni 2025

Utbildningen utmynnar i ett diplom som småbarnspedagog.

Fakta

Utbildningen är digital läsåret 2024-2025 och ges på plattformen zoom.  Den innehåller 220 lärarledda timmar fördelade på 14 helger, lördag och söndag kl. 9.00-17.00. Se datumen i foldern eller under fliken kursplan. Tre av helgerna är utbildningen förlagd i Lund;

 • Fredag, lördag & söndag 6-8 september 2024 (fredag 6 sept kl. 17-20) 
 • Lördag & söndag 5-6 april 2024
 • Lördag & söndag 14-15 juni 2025

Utbildningen utmynnar i ett diplom som småbarnspedagog.

Målgrupp: Barnskötare, förskollärare, rektorer samt personer som arbetar med eller för de yngsta barnen under 3 år.

Antal deltagare: Lägst 15, högst 20.

Eget arbete: Observationer av miljö, barn och vuxna, tillverka lekmateriel i minst tre ämnesområden för åldersgruppen 1-3 samt ett fördjupningsarbete inom valfritt område rörande yngre barn.

Ansökan: Ansökan görs skriftligt på särskild blankett tillsammans med ett personligt brev där det även framgår varför du vill gå Småbarnspedagogutbildningen. Den dag ansökan är SmåBarn i Lund tillhanda räknas som ansökningsdatum. Det går både att skriva ut och posta ansökan eller att maila den underskriven till info@smabarnilund.se

Sista ansökningsdatum: 31 maj 2024, därefter i mån av plats.

Antagningsgrund: Antagning sker digitalt genom personlig intervju. Syftet är att ta reda på om den sökande har ett klart formulerat motiv, en övertygad vilja att ta till sig kunskap om de yngsta barnen mellan ett och tre år, samt förutsättningar för att kunna göra detsamma. Viktigt är att den sökande har en förståelse för att det är varje barns individuella utveckling som är utgångspunkt. 

Förutsättningar: För att påbörja Småbarnspedagogutbildningen och klara av den bör man som deltagare uppfylla nedanstående förutsättningskrav:

 • I ditt yrke arbetar du med eller för de yngsta barnen under 3 år.
 • Du har möjlighet att göra barn-, miljö- och vuxenobservationer i en verksamhet där barn vistas; såsom förskola, öppen förskola eller liknande.
 • Du har självdisciplin att läsa in, studera och göra arbeten på egen hand mellan våra träffar. 
 • Du talar, skriver och förstår svenska språket obehindrat. 

(För dig som har läst SFI förväntas att du har färdiggjort kurs D och att du i nuläget kan identifiera dig med kunskapskraven motsvarande betyg B eller högre. Utöver detta har du god språkvana och känner dig bekväm med att använda dig av svenska språket i tal och skrift.) 

 • Du har datorvana där du behärskar program likvärdiga med office-paketet, någon form av mejlprogram samt kan navigera på internet. 
 • Du har tillgång till en dator med internetuppkoppling, en egen mejladress samt möjlighet att sitta ostört under de digitala utbildningshelgerna.

Anmälningsavgift: 3 500 kr exkl 25% moms, faktureras efter bekräftad kursplats. Anmälningsavgiften är en del av den totala utbildningskostnaden och återbetalas inte vid eventuellt avhopp, men kan överlåtas på en annan person.

Betalning: Avgift höstterminen 16 250 kr exkl 25% moms, betalas senast 15 augusti 2024. Avgift vårterminen 16 250 kr exkl 25% moms, betalas senast 15 januari 2025

Skulle betalning inte ha skett tio dagar efter skriftlig påminnelse till sökandens angivna adress betraktas avtalet som upphävt och kursplatsen går förlorad. Vid tre deltagare från samma arbetsgivare ges 30% rabatt på en utbildningsplats. Terminsavgifterna går att dela upp månadsvis augusti 2024 – juli 2025 för privatpersoner. Kurslitteratur ingår.

Återbetalning: Anmälan är bindande. Om kursdeltagaren p.g.a. sjukdom inte kan fullfölja utbildningen och detta kan styrkas med läkarintyg, återbetalas kursavgiften för resterande hela kvartal. Kursansvarig äger rätt att ställa in utbildningen innan den påbörjats om antalet sökande inte uppgår till femton. I sådant fall återbetalas både anmälningsavgift och kursavgift. 

Force Majeure: Pågående utbildning kan avbrytas eller avslutas utan återbetalnings-skyldighet om den på grund av force majeure förhindras, försvåras eller fördyras. 

Examination: Med en individinriktad syn på lärande följer en individinriktad examination. Detta innebär att få lov att visa vad utbildningen har betytt för den egna kompetensutvecklingen, till skillnad från att enbart vara en kontroll av kunskaper, vilket vi traditionellt är vana vid.

Diplom och intyg: Deltagaren kan förlänga tiden för egna arbeten efter läsårets slut. Detta för att göra det möjligt att få arbeta i egen takt, vilket är en av utbildningens grundtankar.

Kriterierna för diplom:

 • Medverkan vid utbildningshelgerna ”Den motoriska utvecklingens betydelse”, ”Anknytning, separationer och tröst. De yngsta barnens introduktion i förskolan” och ”Behovet av egen personlig utveckling”
 • Minst 75% medverkan vid övriga helger
 • Samtliga arbeten ska vara inlämnade och godkända

Diplomets text grundar sig på:

 • Genomgång av inlämnade arbeten
 • Samtal, frågor och kommentarer vid föreläsningar, både enskilt och i grupp
 • Den individinriktade examinationen

Kriterierna för intyg:

 • Den som inte har uppfyllt kriterierna för diplom vid läsårets slut, eller valt att inte ta diplom, får ett intyg. Detta intyg omvandlas till ett diplom då kriterierna för diplom har uppfyllts.

Utbildningsansvarig och personlig handledare: Helena Lindfors leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, föreläsare, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan samt styrelseledamot i Montessorisällskapet M.E.R.

Omfattning: 220 lärarledda timmar fördelade på 14 helger. Lördag och söndag kl 9-17. Däremellan studier, eget arbete och observationer. Utbildningen utmynnar i ett diplom som småbarnspedagog.

Målgrupp: Barnskötare, förskollärare, rektorer samt personer som arbetar med eller för de yngsta barnen under 3 år.

Antal deltagare: Lägst 15, högst 20.

Antagningsgrund: Antagning sker digitalt genom personlig intervju.

Betalning: Anmälningsavgiften 3 500 kr exkl moms faktureras efter bekräftad utbildningsplats. Avgift hösttermin 16 250 kr exkl moms, betalas senast 15 augusti 2024. Avgift vårtermin 16 250 kr exkl moms, betalas senast 15 januari 2025. Kurslitteratur ingår.

Rabatt: Vid tre deltagare från samma arbetsgivare ges 30% rabatt på en utbildningsplats.

Delbetalning: Terminsavgifterna går att dela upp månadsvis augusti 2024-juli 2025 för privatpersoner.

Ansökan: Senast 31 maj, därefter i mån av plats.

Utbildningsansvarig och personlig handledare: Helena Lindfors leg. förskollärare, dipl. småbarnspedagog, föreläsare, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan samt styrelseledamot i Montessorisällskapet M.E.R.